ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SECTOLIN B.V.

1 Definities
Sectolin: Sectolin B.V., statutair gevestigd te Enschede;

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Sectolin afneemt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit;
Consument: de natuurlijke persoon die zaken van Sectolin afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Voorwaarden: deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden

2 Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
1. Deze Voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, overige diensten of rechtsbetrekking tussen Sectolin en Wederpartij / Consument, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Een verwijzing door Wederpartij / Consument naar de eigen algemene (handels-) voorwaarden wordt door Sectolin uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anderszins afspreken.
3. Sectolin heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en vanaf doorvoering van de wijziging zijn de gewijzigde Voorwaarden op bestaande rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van toepassing.
4. Gewijzigde Voorwaarden zullen door Sectolin tijdig worden bekend gemaakt en in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
5. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. Wederpartij / Consument en Sectolin zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3 Offertes
1. Alle offertes van Sectolin zijn voor beide partijen vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Sectolin is slechts aan de offertes gebonden, nadat een opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten definitief en zonder voorbehoud schriftelijk door haar is bevestigd.
3. De door Sectolin verstrekte factuur geldt eveneens als orderbevestiging in de gevallen dat Sectolin de bestelling door Wederpartij / Consument onmiddellijk na bestelling aan Wederpartij / Consument uitlevert.

4 Prijs en betaling
1. Alle prijzen van door Sectolin te leveren goederen en of diensten gelden netto zonder kortingen en voor Wederpartij exclusief BTW of andere rechten of belastingen en voor Consument inclusief BTW. Bij bestellingen van goederen onder € 200,-- komen de bezorgkosten voor Wederpartij / Consument.
2. Indien Sectolin met Wederpartij / Consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Sectolin niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Sectolin kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Sectolin zal de door Wederpartij / Consument verschuldigde prijs door middel van een factuur in rekening brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Sectolin aangegeven wijze in Euro. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Sectolin is ontvangen. Wederpartij komt geen beroep op opschorting of verrekening toe.
4. Wederpartij / Consument zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim zijn bij niet-stipte nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien Wederpartij in verzuim is, is deze 1,5% rente per maand over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening aan Sectolin verschuldigd. Indien Consument in verzuim is, is deze de wettelijke rente over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening aan Sectolin verschuldigd.
5. In het geval Wederpartij / Consument in verzuim is, zal al hetgeen Sectolin van Wederpartij / Consument te vorderen heeft – uit hoofde van welke overeenkomst dan ook – terstond en geheel opeisbaar zijn. In dat geval zal Sectolin eveneens bevoegd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Wederpartij / Consument is alsdan aansprakelijk voor alle door Sectolin geleden schade van welke soort dan ook, onder meer bestaand uit winstderving, transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling. Wederpartij / Consument is in dergelijke gevallen eveneens de buitengerechtelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) aan Sectolin verschuldigd.
6. Indien Wederpartij / Consument meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Wederpartij / Consument de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur zoals bedoeld onder lid 3 schriftelijk aan Sectolin kenbaar te maken. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur vervallen. Na ontvangst van het bezwaar zal Sectolin een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
7. Door Wederpartij / Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij / Consument, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde wordt een overeenkomst met Wederpartij / Consument zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring naar keuze van Sectolin ontbonden en/of beëindigd op het tijdstip waarop Wederpartij / Consument faillissement of surséance van betaling aanvraagt, indien beslag wordt gelegd op zaken van Wederpartij / Consument, Wederpartij / Consument onder curatele wordt gesteld of indien de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast of wanneer Wederpartij / Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt. Op het in de vorige zin bedoelde tijdstip worden alle vorderingen op Wederpartij / Consument terstond opeisbaar en vatbaar voor compensatie.
9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij / Consument naar het oordeel van Sectolin daartoe aanleiding geeft, is Sectolin gerechtigd van Wederpartij / Consument te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Sectolin te bepalen vorm. Indien Wederpartij / Consument nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Sectolin gerechtigd onverminderd haar overige rechten, de verder uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij / Consument aan Sectolin uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen / Consumenten, voor zover de overeenkomst ten behoeve van de gezamenlijk Wederpartijen / Consumenten strekt, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

5 Levering
1. Sectolin levert de goederen in Nederland DAP conform de Incoterms en buiten Nederland levert Sectolin de goederen Ex Works conform de Incoterms.
2. Wederpartij / Consument is verplicht de goederen en of diensten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien Wederpartij / Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Wederpartij / Consument. Wederpartij / Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Levertermijnen en/of leverdata worden door Sectolin naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij kunnen echter nimmer beschouwd worden als fatale termijnen c.q. -data, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5. Overschrijding van genoemde termijnen c.q. data door Sectolin, door welke oorzaak ook, zal Wederpartij / Consument geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor Wederpartij / Consument uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met Sectolin gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van een onredelijke overschrijding van de levertijd.
6. Alvorens een beroep te kunnen doen op ontbinding van de overeenkomst dient Wederpartij / Consument Sectolin bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn (van minimaal 8 werkdagen) te stellen waarbinnen Sectolin alsnog dient na te komen.
7. Wederpartij / Consument heeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst wegens niet-tijdige levering door Sectolin indien deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de zijde van Sectolin, tenzij deze overmacht situatie langer voortduurt dan 3 maanden..
8. Het is Sectolin toegestaan verkochte goederen en of diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Sectolin bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Sectolin behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Wederpartij / Consument een verplichting uit deze Voorwaarden, of de overeenkomst jegens Sectolin niet nakomen en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting van Wederpartij / Consument tot nakoming van de overeenkomst en de Voorwaarden blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
10. Tot beëindiging van de opschorting van uitvoering van de overeenkomst wordt overgegaan, als blijkt dat Wederpartij / Consument binnen een door Sectolin gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

6 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Sectolin geleverde goederen blijven eigendom van Sectolin totdat Wederpartij / Consument alle verplichtingen uit alle met Sectolin gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door Sectolin geleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Wederpartij / Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren.
4. Wederpartij / Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sectolin danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Sectolin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sectolin zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij / Consument verplicht Sectolin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte goederen gaat onmiddellijk na levering op Wederpartij / Consument over. Wederpartij / Consument blijft tegenover Sectolin aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7 Recht van reclame van Wederpartij
1. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Reclames dienen door Wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen – of indien sprake is van onzichtbare gebreken onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan – schriftelijk aan Sectolin te worden medegedeeld. Wederpartij zal Sectolin gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.
3. Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Sectolin worden geretourneerd. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het goed in de originele verpakking (zoveel mogelijk in tact gelaten zonder opgeplakte stickers / biljetten) met gedegen omverpakking aan Sectolin teruggestuurd wordt. Tevens dient de aankoop bon bij het retour meegezonden te worden.

8 Herroepingsrecht van Consument
1. Consument kan de overeenkomst tot koop van goederen gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de goederen heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met de goederen. Inspectie van het product door de Consument zal op dezelfde wijze geschieden als bij een koop in een winkel.
2. Ontbinding geschiedt via het invullen van het formulier voor herroeping dat te vinden is op de website van Sectolin. Voorts zal Consument de goederen binnen 14 dagen na de melding van de herroeping aan Sectolin, aan Sectolin terugsturen. Retour zendingen gaan conform instructie van Sectolin, zoveel mogelijk in originele staat en eigen verpakking. De Consument betaalt de kosten van retour zenden van de goederen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
3. Nadat Sectolin de herroepingsmededeling van de Consument heeft ontvangen, zal zij ervoor zorgen dat binnen 14 dagen het door de Consument eventueel vooruitbetaalde bedrag terug wordt betaald. Deze termijn kan verlengd worden tot Sectolin het door de Consument retour gestuurde goederen ontvangen heeft.
4. Consument kan de overeenkomst tot de levering van diensten eveneens gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Ontbinding geschiedt via het invullen van het formulier voor herroeping dat te vinden is op de website van Sectolin.
5. De navolgende goederen en diensten worden uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht:
   a. overeenkomst ter zake de levering van diensten, waarvan de uitvoering reeds aangevangen of afgerond is;
   b. overeenkomsten waarbij Sectolin reeds begonnen is met de uitvoering er van nadat de Consument geïnformeerd is over het feit dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest en de Consument hiermee uitdrukkelijk akkoord is;
   c. de levering van voor de Consument specifiek vervaardigde zaken;
   d. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   e. indien de goederen na levering zijn vermengd met een andere goederen.

9 Aansprakelijkheid
1. Sectolin is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Wederpartij/Consument of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met Sectolin aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Sectolin. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door Wederpartij / Consument of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van Sectolin of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
2. Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Sectolin te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Sectolin uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Sectolin wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Sectolin beperkt tot – naar keuze van Sectolin - een herlevering van het gebrekkige goed, dan wel de restitutie van het factuurbedrag van de desbetreffende goederen of diensten.
3. In alle gevallen geldt dat Sectolin nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en winstderving, gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten. De Wederpartij / Consument dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
4. ledere vordering jegens Sectolin vervalt door het enkele verloop van een jaar nadat de vordering jegens Sectolin is ontstaan.
5. Wederpartij is gehouden Sectolin, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten
6. Mededelingen van de zijde van Sectolin over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een bindende mededeling te geven.
7. Ter zake door Sectolin verstrekte diensten en adviezen heeft te gelden dat Sectolin een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis dienaangaande met Wederpartij / Consument aangaat. Tevens heeft te gelden, dat door Sectolin verstrekte adviezen nimmer in de plaats komen van de bij de geleverde goederen ingesloten instructies / bijsluiter. De Wederpartij / Consument is voorts zelf verantwoordelijk te controleren of het gekochte geen verboden middelen bevat die op (bijvoorbeeld) een dopinglijst staan.
8. Sectolin is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, enige daaruit voortvloeiende schade van welke soort dan ook dan wel enig andere onrechtmatig handelen van Sectolin, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van een overmacht situatie.

10 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
1. Van overmacht aan de zijde van Sectolin is sprake indien Sectolin na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, blikseminslag, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Sectolin als bij derden van wie Sectolin de goederen betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Sectolin ontstaan.
2. Sectolin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sectolin haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien Sectolin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Sectolin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5. In geval van tijdelijke overmacht is Sectolin gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan twee maanden duurt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

11 Geheimhouding
1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.
2. Voorts nemen partijen tevens de verplichting op zich eventuele derden die betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst een zelfde verplichting tot geheimhouding op te leggen.
3. Sectolin is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ./ Consument ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot en ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Sectolin voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

12 Slotbepaling
1. De administratie van Sectolin levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van een door Sectolin met Wederpartij gesloten overeenkomst – dan wel rechtsbetrekking tussen partijen – ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Ingeval de wederpartij een Consument betreft worden alle geschillen die naar aanleiding van een door Sectolin met Consument gesloten overeenkomst – dan wel rechtsbetrekking tussen partijen – ontstaan voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Consument.
3. Op de tussen partijen totstandgekomen overeenkomst(en) is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.